MissingSolutionsLogo

Obchodní podmínky TheMissingSolutions

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby TheMissingSolutions a svým přístupem k libovolné části Služby vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webové stránky a další interaktivní aplikace nebo součásti, prostřednictvím kterých je služba poskytována (dále jen “Služba”), jsou provozovány a distribuovány společnosti TheMissingSolutions se sídlem Podroužkova 1659, 70800 Ostrava, identifikační číslo: 19786409, (dále jen „poskytovatel “). Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby TheMissingSolutions a svým přístupem k libovolné části Služby vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami. Služby jsou poskytnuty prostřednictvím internetové aplikace poskytovatele. Internetová aplikace je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://themissingsolutions.com/shop/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní aplikace“).

1.2. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Popis služby TheMissingSolutions

  • Doplňky pro Autodesk Fusion 360:

Nabízíme širokou škálu doplňků, které umožňují uživatelům využít výhody specializovaných funkcí a nástrojů, které jinak nejsou k dispozici v základní verzi aplikace. Tyto doplňky jsou navrženy s důrazem na zjednodušení a urychlení pracovního postupu v Autodesk Fusion 360.

  • Měsíční / roční členství:

Uživatelé mohou zakoupit měsíční nebo roční členství, což jim umožní využívat naše doplňky po celou dobu trvání členství. Toto členství je cenově výhodné a poskytuje neomezený přístup ke všem dostupným doplňkům.

  • Individuální nákup doplňků:

Samostatně nabízíme možnost zakoupit jednotlivé doplňky podle potřeby. Tímto způsobem můžou uživatelé získat přesně ty funkce, které potřebují, a přizpůsobit si svou práci v Autodesk Fusion 360 dle svých požadavků.

3. Uživatelský účet a ochrana osobních údajů

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Dále může take přistupovat do sekce objednávek, či si zobrazit své uživatelské informace, případně aktivní Služby.

3.2. Vstupem do registračního systému Poskytovatele a zahájením registrace za účelem založení účtu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely řádného poskytování a využívání Služby TheMissingSolutions a pro účely vedení uživatelského účtu.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při užívání Služeb TheMissingSolutions) uvádět správně a pravdivě.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 360 dní nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z poskytování Služby (včetně obchodních podmínek).

3.6. Zpracováním osobních údajů uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

3.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Obecné podmínky poskytování služby

4.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

4.2. Webové rozhraní aplikace obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní aplikace.

4.3. Webové rozhraní aplikace obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Služby.

4.4. Pro objednání Služeb vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní aplikace. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávané Službě (objednávanou Službu „vloží“ uživatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní aplikace),
4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny Služby,
4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním Služby (dále společně jen jako „objednávka“).

4.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou Službu, kupní cenu, osobu uživatele, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem pro poskytování služby. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7. Službu použijete pouze k zákonným účelům a souhlasíte s tím, že Službu nebudete používat jakýmkoli způsobem, který by porušoval použití nebo práva Poskytovatele nebo jiného uživatele.

4.8. Nebudete sdílet obsah ze Služby s nikým, kdo nemá řádnou licenci k přístupu k obsahu.

4.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby TheMissingSolutions jakékoliv osobě z jakéhokoliv důvodu a/nebo zcela nebo zčásti přerušit poskytnutí Služby TheMissingSolutions.

5. Cena Služeb a platební podmínky

5.1. Cenu Služby může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
5.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay od firmy GOPAY s.r.o.; Po uskutečnění platby obdrží uživatel e-mail s potvrzením úhrady.

6. Odstoupení od smlouvy pro poskytování Služeb

6.1 Dle § 1837 odst. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemá uživatel právo odstoupit od smlouvy o nákupu digitálního produktu, pokud byl digitální produkt dodán elektronickou cestou a byl uživatelem spuštěn po jeho předchozím výslovném souhlasu a zároveň s tímto výslovným souhlasem byl uživatel poučen o ztrátě práva na odstoupení.

6.2 Uživatel, který se registruje na portálu www.themissingsolutions.com, zakládá uživatelský účet, což automaticky spustí čtrnáctidenní zkušební verzi Služeb TheMissingSolutions. Tato zkušební verze vyprší po čtrnácti dnech ode dne registrace. Uživatel, který zakoupil některou ze služeb uvedených v 7.2 po využití čtrnáctidenní zkušební verze a po založení uživatelského účtu, výslovně potvrdil, že Služba odpovídá jeho očekáváním a že je spokojen s její funkcionalitou. Tímto prohlašuje, že je seznámen s tím, že po zaplacení nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb.

7. Členství na TheMissingSolutions.com

Členství v rámci TheMissingSolutions vzniká po registraci provedené na webové stránce www.themissingsolutions.com aktivací členství, a to dvěma způsoby:

  • Automaticky po založení účtu je spuštěna čtrnáctidenní zkušební verzi digitálního produktu. Tato zkušební verze vyprší po čtrnácti dnech ode dne registrace.

    •  Po vypršení zkušební verze má uživatel následující možnosti:

  • Zakoupení měsíčního / ročního členství, které mu umožní trvalé využívání všech funkcí Služeb.

  • Zakoupení Služeb zvlášť, které mu poskytnou specifické funkce. Po zakoupení Služeb zvlášť je Služba funkční po dobu uvedenou při výběru Služeb v aplikaci. Varianty pro Služeb kupované zvlášť jsou na bázi měsíční či roční aktivace.

Po zaplacení bude členství Služeb či pouze jejich část automaticky aktivována a uživatel jej najde v uživatelském účtu v sekci “Doplňky”.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy themissingsolutions@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

8.2. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a uživatelem, který je zároveň spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

9.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy vzniklé v rámci poskytování Služeb TheMissingSolutions se řídí právním řádem České republiky.

10.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat s uživatelem zvlášť. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

10.3. Znění těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 

10.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za technické problémy na straně uživatele, které uživateli znemožní využití služby TheMissingSolutions.

10.5. Kontaktní údaje poskytovatele:

adresa pro doručování Podroužkova 1659, 708 00 Ostrava, adresa elektronické pošty themissingsolutions@gmail.com, telefon.+420 737 024 460.                                                                                                                                                                                                                    

V Ostravě dne 11.10.2023

en_USEnglish